Informace o zpracování osobních údajů

 www.gabrielabartakova.cz

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů (jak je definován níže), jak to vyžadují právní předpisy, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.

Správce údajů

Správcem údajů je Bc. Gabriela Bartáková, IČO: 640 96 891, se sídlem Ořechová 398/7, 796 04, Prostějov.

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají osob, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání, a příjemců našich kariérních služeb jako je outplacement, představitelů mých obchodních partnerů a klientů, osob, jejichž osobní údaje využíváme k mým marketingovým aktivitám a osob, které mi doporučují osoby, jež mají zájem o zprostředkování zaměstnání. Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďuji, jak je využívám, zpracovávám a chráním, jak dlouho je uchovávám, s kým je sdílím, kam je předávám a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využívám.

Osobní údaje, které shromažďuji

Osobní údaje o Vás můžu shromažďovat prostřednictvím mých internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na akcích; prostřednictvím telefonu; při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání; nebo v souvislosti s  interakcemi s mými obchodními partnery a klienty. Shromažďuji a uchovávám tyto informace:

  • kontaktních informací (jako je jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo);
  • ostatních informací, které nám poskytnete, např. při průzkumech nebo prostřednictvím ikony „Kontaktujte nás“ na našich stránkách;
  • profesní historie a historie absolvovaného vzdělání;
  • jazykové dovednosti a jiné schopnosti související se zaměstnáním;
  • datum narození;
  • pohlaví;
  • občanství;
  • informace poskytnuté od třetích osob jako reference;
  • informace obsažené ve Vašem životopise nebo CV;
  • informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů, a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání,

Jak využívám osobní údaje, které shromáždím

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům (jak to umožňují místní právní předpisy):

a.      zprostředkování zaměstnání;

b.      zpracování životopisu a motivačního dopisu

Kromě výše uvedených činností, pokud jste uchazečem o zaměstnání a ucházíte se o nějakou pozici či si vytvoříte účet za účelem ucházení se o pozici, jak to umožňují místní právní předpisy, použijeme Vaše osobní údaje, jak jsou výše popsány, k následujícím účelům:

a.      zajistit Vám pracovní příležitosti a práci;

b.      poskytnout Vám služby v oblasti lidských zdrojů;

c.      poskytovat Vám další služby, jako je výcvik, kariérní poradenství a služby při změně povolání;

d.      posouzení, zda jste vhodný jako uchazeč o zaměstnání a vhodnost Vaší kvalifikace pro dané pozice;

Jak dlouho uchovávám osobní údaje, která shromáždím

Vaše osobní údaje chovávám tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny, nebo kvůli nímž jsou tyto údaje zpracovávány.

Osobní údaje, které sdílím

Osobní údaje, které o Vás shromažďuji, nezveřejňuji, vyjma případů popsaných v těchto Informacích o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi. Vaše osobní údaje můžu sdílet s našimi obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neuděluji svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v můj prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů. Vaše osobní údaje můžu rovněž sdílet s klienty, kteří mohou mít k dispozici pracovní příležitosti nebo zájem o umístění uchazečů o zaměstnání, případně s jinými osobami, se kterými spolupracuji.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumím uveřejněním výrazného oznámení, na našich internetových stránkách, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

Cookie

Proti použití souborů cookies během vašeho prohlížení této webové stránky máte možnost vznést námitku na personalistka@gabrielabartakova.cz.

Správce osobních údajů, Bc. Gabriela Bartáková, IČO: 640 96 891, se sídlem Ořechová 398/7, 796 04, Prostějov. jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

b) fungování webových stránek;

Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) a b) se považuje za zpracování osobních údajů.

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords (AdWords pouze v případě vašeho souhlasu s použitím reklamních cookies), provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Jak Google nakládá s cookie je uvedeno na tomto odkazu: https://policies.google.com/technologies/cookies

Jak mě kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů  nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, kontaktujte mě na emailové adrese personalistka@gabrielabartakova.cz